Aerobic System

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aerobic System
ศัพท์บัญญัติ: ระบบใช้อากาศ, แอโรบิก
อักษรย่อ:
ความหมาย: ระบบใช้อากาศ, แอโรบิก
รายละเอียด: ระบบใช้อากาศ, แอโรบิก
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม