Level of Enrollment

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Level of Enrollment
ศัพท์บัญญัติ: ระดับการลงทะเบียนเรียน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ระดับการลงทะเบียนเรียน
รายละเอียด: การจัดกลุ่มประชากรวัยเรียนโดยจำแนกตามระดับ ชั้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม