Angular Unconformity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Angular Unconformity
ศัพท์บัญญัติ: รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม
อักษรย่อ:
ความหมาย: รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม
รายละเอียด: รอยชั้นไม่ต่อเนื่องชนิดหนึ่ง ซึ่งมีชั้นหินชุดล่าง ของรอยชั้นไม่ต่อเนื่องนั้นวางตัวเอียงทำมุมกับชั้นหินชุดบน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม