Dependency

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Dependency
ศัพท์บัญญัติ: ภาวะพึ่งพิง หรืออัตราส่วนการพึ่งพิง (dependency ratio)
อักษรย่อ:
ความหมาย: ภาวะพึ่งพิง หรืออัตราส่วนการพึ่งพิง (dependency ratio)
รายละเอียด: ภาวะที่บุคคลต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของ ผู้อื่น บุคคลเหล่านั้นเป็นประชากรที่ไม่ทำงานในเชิงเศรษฐกิจ และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นผู้ที่ได้รับการอุปการะจากผู้ทำงานหาเงิน ได้แก่ แม่บ้าน เด็กในอุปการะ คนชรา รวมทั้งบุคคลผู้รับการสงเคราะห์ หรือรับสวัสดิการสังคมจากรัฐเพื่อการดำรงชีพ อัตราส่วนของผู้อยู่ในอุปการะ (dependent or dependant) ต่อผู้ทำงานหาเงินหรือผู้หาเลี้ยง (earner) คืออัตราส่วนการพึ่งพิง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม