Terrain

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Terrain
ศัพท์บัญญัติ: พื้นดิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: พื้นดิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม