Acute Toxicity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acute Toxicity
ศัพท์บัญญัติ: พิษเฉียบพลัน, ความเป็นพิษเฉียบพลัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: พิษเฉียบพลัน, ความเป็นพิษเฉียบพลัน
รายละเอียด: ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา สั้น ๆ หลังจากได้รับสารหนึ่งครั้ง หรือมากกว่าภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม