Acid Rain

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acid Rain
ศัพท์บัญญัติ: ฝนกรด
อักษรย่อ:
ความหมาย: ฝนกรด
รายละเอียด: ฝนกรดเป็นมลพิษประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจาก การชะล้างกรดซัลฟูริค และกรดไนตริกเจือจางจากบรรยากาศ มักจะเกิดขึ้นเฉพาะที่หรือเป็นแห่งๆ มากกว่าที่จะเกิดขึ้นทั่วโลก ฝนกรดไม่ได้เกิดกับฝนอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงหิมะ หมอก ลูกเห็บ ก๊าซและฝุ่น ฝนกรดมีผลเสียคือทำลายสมดุลของธรรมชาติ รบกวนระบบนิเวศน์ ทำลายป่าไม้ พืชและการเพาะปลูก ตลอดจนทำลายสิ่งมีชีวิตในน้ำ โดยการเปลี่ยนแปลงสมดุลทางเคมีของทะเลสาบและแม่น้ำ นอกจากนี้ยังทำให้อาคารบ้านเรือนผุพัง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม