Duopoly

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Duopoly
ศัพท์บัญญัติ: ผู้ขายสองราย
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผู้ขายสองราย
รายละเอียด: สถานการณ์ในตลาดสินค้าหนึ่งๆ ซึ่งมีผู้ขายหรือผู้ผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกันเพียงสองราย สถานการณ์เช่นนี้อาจนำไปสู่การรวมหัว (ดู Cartel) เพื่อเพิ่มราคาสินค้าหรือลดปริมาณการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งได้ อันจะทำให้ประโยชน์ที่สังคมส่วนรวมจะได้รับลดลง เมื่อเทียบกับตลาดที่มีผู้ขายสินค้าหลายราย
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม