Acute Effect

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acute Effect
ศัพท์บัญญัติ: ผลเฉียบพลัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผลเฉียบพลัน
รายละเอียด: ผลกระทบที่เกิดอย่างรวดเร็วภายหลังการได้รับ สารเข้าสู่ร่างกาย ในระยะเวลาสั้น ๆ ได้แก่ 24 ชั่วโมง 96 ชั่วโมง เป็นต้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม