Financial Year

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Financial Year
ศัพท์บัญญัติ: ปีงบประมาณ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปีงบประมาณ
รายละเอียด: ปีของการทำบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ ทางด้านการเงินและการงบประมาณ สำหรับงบประมาณของรัฐบาล มักจะไม่ใช้ปีปฏิทิน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน ประเทศไทย ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของแต่ละปี
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม