Organic Load

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Organic Load
ศัพท์บัญญัติ: ปริมาณอินทรีย์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปริมาณอินทรีย์
รายละเอียด: ปริมาณสารอินทรีย์ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม หรือ กก./วัน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม