Ash Content

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ash Content
ศัพท์บัญญัติ: ปริมาณเถ้า
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปริมาณเถ้า
รายละเอียด: ส่วนของขยะมูลฝอยที่เหลือจากการเผาไหม้
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม