Oxidation Pond

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Oxidation Pond
ศัพท์บัญญัติ: บ่อผึ่ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: บ่อผึ่ง
รายละเอียด: บ่อบำบัดน้ำเสียที่มีลักษณะเป็นบ่อตื้น ธรรมชาติมีสาหร่ายอัลจีหนาแน่น ซึ่งเป็นแหล่งให้ออกซิเจนแก่น้ำเสียในบ่อ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม