Thermal Spring

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Thermal Spring
ศัพท์บัญญัติ: บ่อน้ำร้อน
อักษรย่อ:
ความหมาย: บ่อน้ำร้อน
รายละเอียด: ดู Hot spring
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม