Clarified Wastewater

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Clarified Wastewater
ศัพท์บัญญัติ: น้ำเสียทำใสแล้ว
อักษรย่อ:
ความหมาย: น้ำเสียทำใสแล้ว
รายละเอียด: น้ำเสียซึ่งของแข็งตกตะกอนได้ ส่วนใหญ่ถูกกำจัดไปแล้วด้วยการตกตะกอน อาจเรียก settled wastewater
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม