Structural Adjustment Policy

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Structural Adjustment Policy
ศัพท์บัญญัติ: นโยบายการปรับโครงสร้าง
อักษรย่อ:
ความหมาย: นโยบายการปรับโครงสร้าง
รายละเอียด: ความพยายามของรัฐบาลประเทศต่างๆ ที่จะปรับปรุงระบบเศรษฐกิจภายหลังเกิดวิกฤตการณ์ ที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เครื่องมือของนโยบาย การปรับโครงสร้างที่ใช้กันอยู่ ได้แก่ การให้สิ่งจูงใจต่างๆ เพื่อเพิ่มการผลิต การออม และการลงทุนทั้งในภาครัฐและเอกชน ด้วยการใช้นโยบายทางการเงินและงบประมาณเข้าสนับสนุน ภายหลังเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันขึ้นราคาครั้งใหญ่ของโลกในช่วงทศวรรษ 1970 หลายประเทศได้มีนโยบายการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม