Activated Carbon

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Activated Carbon
ศัพท์บัญญัติ: ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์
รายละเอียด: ถ่านสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับสูง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม