Equalizing Tank

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Equalizing Tank
ศัพท์บัญญัติ: ถังปรับให้เท่า, ถังปรับให้เสมอ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ถังปรับให้เท่า, ถังปรับให้เสมอ
รายละเอียด: ถังขนาดใหญ่ที่กักน้ำเสียได้มากพอเพื่อให้น้ำ เสียรวมมีลักษณะสมบัติ และอัตราการไหล (ก่อนป้อนเข้าสู่ระบบบำบัด) สม่ำเสมอ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม