On-site

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: On-site
ศัพท์บัญญัติ: ติดกับที่
อักษรย่อ:
ความหมาย: ติดกับที่
รายละเอียด: ระบบหรือถังบำบัดที่สร้างบนพื้นที่ของอาคาร หรือโครงการ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม