Organic Deposit

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Organic Deposit
ศัพท์บัญญัติ: ตะกอนอินทรีย์ทับถม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ตะกอนอินทรีย์ทับถม
รายละเอียด: ตะกอนจากซากพืชและสัตว์ที่ทับถมอยู่ใต้ท้องน้ำ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม