Common Market

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Common Market
ศัพท์บัญญัติ: ตลาดร่วม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ตลาดร่วม
รายละเอียด: การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงกว่า สหภาพศุลกากร (ดู Customs Union) เพราะไม่เพียงแต่จะมีการยกเลิกข้อกีดกันทางการค้า ทั้งที่เป็นภาษีและมิใช่ภาษีระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นลักษณะของสหภาพศุลกากรเท่านั้น แต่ยังมีการกำหนด ให้ปัจจัยการผลิตภายในกลุ่ม เช่น เงินทุน แรงงาน สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิก เช่น ประชาคมยุโรป ซึ่งรวมตัวกันเป็นตลาดเดียวหรือตลาดร่วม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 เป็นต้นมา (ดู EC)
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม