Air-Dired Soil

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Air-Dired Soil
ศัพท์บัญญัติ: ดินผึ่งแห้ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: ดินผึ่งแห้ง
รายละเอียด: ดินแห้งที่มีสภาพความชื้นสมดุลกับสภาพบรรยากาศ แวดล้อม ปริมาณความชื้นดินที่แท้จริงจะผันแปรตามความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของ บรรยากาศในขณะนั้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม