Alluvial Complex Soil

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alluvial Complex Soil
ศัพท์บัญญัติ: ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน
รายละเอียด: ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม