Efficiency Index of Migration

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Efficiency Index of Migration
ศัพท์บัญญัติ: ดัชนีประสิทธิผลของการย้ายถิ่น
อักษรย่อ:
ความหมาย: ดัชนีประสิทธิผลของการย้ายถิ่น
รายละเอียด: ดู Effectiveness index ดัชนีประสิทธิผล
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม