Comparative Mortality Index

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Comparative Mortality Index
ศัพท์บัญญัติ: ดัชนีเปรียบเทียบภาวะการตาย
อักษรย่อ:
ความหมาย: ดัชนีเปรียบเทียบภาวะการตาย
รายละเอียด: เป็นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ประชากร โดยปรับมาตรฐานเพื่อขจัดผลจากความแตกต่างของ โครงสร้างประชากรออก ดัชนีนี้หาได้โดยใช้อัตราภาวะการตายมาตรฐาน (standard mortality rates) คูณกับประชากรในกลุ่มอายุต่างๆ ของประชากรที่เราศึกษาและบวกค่าผลคูญที่ได้เข้าด้วยกัน ก็จะเป็นจำนวนการตายที่คาดหวัง จากนั้นจึงคำนวณดัชนีดังกล่าวโดยเปรียบเทียบระหว่างการตายที่เกิดขึ้นจริง (observed deaths) กับจำนวนการตามที่คาดหวัง (expected death) ซึ่งได้จากการใช้อัตรามาตรฐาน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม