Xenotime

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Xenotime
ศัพท์บัญญัติ: ซีโนไทม์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ซีโนไทม์
รายละเอียด: แหล่ง - พบในแหล่งลานแร่ดีบุกในจังหวัดระนอง ตะกั่วป่า พังงา ภูเก็ต เป็นต้น ถ้าจะหาแร่ชนิดนี้ควรหาจากขี้แร่โมนาไซต์ และการแยกใช้วิธีแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ - สารประกอบอิตเทรียม (Yitrium) จากแร่นี้ใช้เพื่อการผลิตโทรทัศน์สี
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม