Silicates

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Silicates
ศัพท์บัญญัติ: ซิลิเกต
อักษรย่อ:
ความหมาย: ซิลิเกต
รายละเอียด: กลุ่มแร่กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยซิลิคอน (Si) และออกซิเจน (O) เป็นหลัก มีสูตรเคมีง่าย SiO4 และอยู่ในรูปทรงสี่หน้า (tetrahedra) เกาะซึ่งกันและกัน โครงสร้างนี้อาจเกิดเป็นอิสระ เป็นกลุ่ม เป็นลูกโซ่ หรือเป็นแผ่น นอกจากนี้ยังมีธาตุอื่นเกาะเกี่ยวร่วมกำเนิดอยู่ด้วยอีกหลายธาตุ ทำให้เกิดเป็นแร่ซิลิเกตขึ้นมากมายในลักษณะผลึกต่าง ๆ กัน การจำแนกกลุ่มของซิลิเกตจึงใช้โครงสร้างผลึกเป็นหลัก ดังนี้ 1. Nesosilicates นีโอซิลิเกต 2. Sorosilicates โซโรซิลิเกต 3. Cyclosilicates ไซโคลซิลิเกต 4. Inosilicates ไอโนซิลิเกต 5. Phyllosilicates ฟิลโลซิลิเกต 6. Tectosilicates เทคโทซิลิเกต
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม