Aquifer

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aquifer
ศัพท์บัญญัติ: ชั้นหินอุ้มน้ำ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ชั้นหินอุ้มน้ำ
รายละเอียด: ชั้นหินที่มีสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย เนื่องจากมีช่องว่างระหว่าง เม็ดแร่กว้างหรือมีโพรงหรือรอยแตกต่อเนื่องกัน จึงทำให้เก็บน้ำไว้ได้เป็น ปริมาณมากจนกลายเป็นแหล่งน้ำใต้ดิน ชั้นหินนี้อยู่ในเขตอิ่มน้ำ ตัวอย่าง ได้แก่ หินทราย หินปูน เป็นต้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม