A-Horizon

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: A-Horizon
ศัพท์บัญญัติ: ชั้นเอ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ชั้นเอ
รายละเอียด: เป็นช่วงชั้นดินแร่ (mineral soil horizon) ปกติแล้วจะมีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าร้อยละ 20 แบ่งย่อยออกเป็น A1 ชั้นเอหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นชั้นที่เกิดที่ผิวดินหรือใกล้ผิวดิน ประกอบด้วยอินทรียวัตถุที่มีการสลายตัวปะปนอยู่ มีสีคล้ำกว่าชั้นดินข้างล่างถัดไป A2 ชั้นเอสอง เป็นชั้นที่มีการสูญเสียอนุภาคดินเหนียว (clay) เหล็ก อะลูมิเนียม เนผลให้ปริมาณของควอร์ตซ์ และแร่ต่างๆ ที่มีความทนทานต่อการสลายตัว ขนาดอนุภาคทราย (sand) และขนาดทรายแป้ง (silt) ตกค้างอยู่ในปริมาณสูง ในชั้นนี้จะมีสีจางกว่าชั้นดินใกล้เคียง A3 ชั้นเอสาม เป็นชั้นต่อเชื่อมระหว่างชั้นเอกับชั้นบี แต่มีลักษณะส่วนใหญ่ค่อนไปทางชั้นเอ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม