Average Parity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Average Parity
ศัพท์บัญญัติ: จำนวนบุตรเฉลี่ย
อักษรย่อ:
ความหมาย: จำนวนบุตรเฉลี่ย
รายละเอียด: เป็นการคำนวณจำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ยต่อสตรีจาก การสมรสปัจจุบันหรือครั้งก่อนๆ ส่วนมากนิยมหาจำนวนบุตรเฉลี่ยสำหรับการสมรสครั้งที่ภาวะเจริญพันธุ์สมบูรณ์ หรือเมื่อสตรีผู้นั้นอยู่ในวัยสิ้นสุดภาวะเจริญพันธุ์ จำนวนบุตรสมบูรณ์ (final parity) หรือ (complete parity)
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม