Disposal Fee

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Disposal Fee
ศัพท์บัญญัติ: ค่าธรรมเนียมกำจัด(ขยะ)
อักษรย่อ:
ความหมาย: ค่าธรรมเนียมกำจัด(ขยะ)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม