Amortization

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amortization
ศัพท์บัญญัติ: ค่าเสื่อมราคา
อักษรย่อ:
ความหมาย: ค่าเสื่อมราคา
รายละเอียด: ศัพท์ที่คนอเมริกันใช้แทนคำว่า depreciation หมายถึง การเสื่อมค่าหรือราคาของทรัพย์สิน วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคา อาจใช้วิธีเฉลี่ยค่าเสื่อมของทรัพย์สิน ตลอดอายุการใช้งาน อาจใช้เป็นศัพท์ทางการบัญชี หมายถึง การจ่ายคืนหนี้ในลักษณะค่อยๆ จ่ายเป็นงวดๆ ซึ่งแต่ละงวดจะเป็นดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วน ศัพท์คำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน แปลว่า การตาย ความหมายตามตัวอกัษร คือ การหักล้างหนี้สิน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม