Cation Exchange Capacity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Cation Exchange Capacity
ศัพท์บัญญัติ: ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน
รายละเอียด: ผลรวมของแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนได้ซึ่งดิน หรือแร่ดินเหนียวหรือวัสดุอื่น ๆ ดูดซับไว้ได้ ปัจจุบันนี้ใช้หน่วย เซนติโมห์/กิโลกรัมของดิน หรือวัสดุอื่น ๆ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม