Acidity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acidity
ศัพท์บัญญัติ: ความเป็นกรด
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความเป็นกรด
รายละเอียด: ความเป็นกรด
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม