Available Chlorine

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Available Chlorine
ศัพท์บัญญัติ: ความเข้มข้นของคลอรีนทั้งหมดในน้ำ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความเข้มข้นของคลอรีนทั้งหมดในน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม