Complex Household

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Complex Household
ศัพท์บัญญัติ: ครัวเรือนซับซ้อน หรือครัวเรือนประกอบ (composite household)
อักษรย่อ:
ความหมาย: ครัวเรือนซับซ้อน หรือครัวเรือนประกอบ (composite household)
รายละเอียด: ครัวเรือนที่มีสมาชิกมาจากครอบครัวเชิง ชีววิทยาหรือครอบครัวเดี่ยวมากกว่าหนึ่งครอบครัวในครัวเรือนซับซ้อนนี้ สามารถแยกออกได้หลายแกน (nuclei) คือมีแกนปฐมภูมิ (primary nucleus) แกนทุติยภูมิ (secondary nucleus)
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม