Capita

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Capita
ศัพท์บัญญัติ: คน, หัว
อักษรย่อ:
ความหมาย: คน, หัว
รายละเอียด: หน่วยนับประชากร
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม