Terrace

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Terrace
ศัพท์บัญญัติ: ขั้นบันได
อักษรย่อ:
ความหมาย: ขั้นบันได
รายละเอียด: ที่ราบแบบขั้นบันไดซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณลาด ชันสูง มีคันดินเป็นขอบ เพื่อป้องกันการกร่อน ควบคุมการไหลของน้ำ และรักษาความชุ่มชื้นของดิน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม