Trash

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Trash
ศัพท์บัญญัติ: ขยะกากแห้ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: ขยะกากแห้ง
รายละเอียด: เช่น ชานอ้อยแห้ง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม