Average Family Size

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Average Family Size
ศัพท์บัญญัติ: ขนาดครอบครัวเฉลี่ย
อักษรย่อ:
ความหมาย: ขนาดครอบครัวเฉลี่ย
รายละเอียด: จำนวนบุตรต่อคู่สมรสหนึ่งคู่
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม