Siphon

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Siphon
ศัพท์บัญญัติ: กาลักน้ำ
อักษรย่อ:
ความหมาย: กาลักน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม