Oxygen Saturation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Oxygen Saturation
ศัพท์บัญญัติ: การอิ่มตัวของออกซิเจน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การอิ่มตัวของออกซิเจน
รายละเอียด: ปริมาณสูงสุดของออกซิเจนที่ละลายได้ในของเหลว ชนิดหนึ่ง ๆ ขึ้นอยู่กับปริมาณสารปะปน อุณหภูมิ และความดัน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม