Anaerobic Composting

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anaerobic Composting
ศัพท์บัญญัติ: การหมักปุ๋ยแบบไม่ใช้อากาศ, แอนแอโรบิก
อักษรย่อ:
ความหมาย: การหมักปุ๋ยแบบไม่ใช้อากาศ, แอนแอโรบิก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม