Organic-Matter Degradation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Organic-Matter Degradation
ศัพท์บัญญัติ: การสลายของสารอินทรีย์
อักษรย่อ:
ความหมาย: การสลายของสารอินทรีย์
รายละเอียด: การเปลี่ยนแปลงของสารอินทรีย์ไปเป็น สารอนินทรีย์ โดยวิธีการทางชีวภาพ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม