Chemical Analysis

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Chemical Analysis
ศัพท์บัญญัติ: การวิเคราะห์ทางเคมี
อักษรย่อ:
ความหมาย: การวิเคราะห์ทางเคมี
รายละเอียด: การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางเคมี เพื่อหาองค์ประกอบและความเข้มของสาร
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม