Active Venting

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Active Venting
ศัพท์บัญญัติ: การระบายไว
อักษรย่อ:
ความหมาย: การระบายไว
รายละเอียด: การระบายก๊าซจากการฝังกลบขยะ ให้ก๊าซที่เกิดขึ้นระบายออกสู่บรรยากาศ ได้รวดเร็วโดยมีอุปกรณ์ช่วยเร่ง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม