Anaerobic Digestion

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anaerobic Digestion
ศัพท์บัญญัติ: การย่อยแบบแอนแอโรบิก
อักษรย่อ:
ความหมาย: การย่อยแบบแอนแอโรบิก
รายละเอียด: การทำให้สารอินทรีย์ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ชนิด ไม่ใช้ออกซิเจนอิสระ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม