Thai Gulf Recovery Policy

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Thai Gulf Recovery Policy
ศัพท์บัญญัติ: การฟื้นฟูทะเลไทย
อักษรย่อ:
ความหมาย: การฟื้นฟูทะเลไทย
รายละเอียด: การกำหนดนโยบาย การดำเนินแนวทางและหลักปฎิบัติ ตลอดจนการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทะเลไทย รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการนโยบายและฟื้นฟูทะเลไทยกำหนด เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทะเลอย่างเหมาะสมและ ยั่งยืนตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ เพื่อนบ้าน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม