Alley Cropping

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alley Cropping
ศัพท์บัญญัติ: การปลูกพืชสลับแนว
อักษรย่อ:
ความหมาย: การปลูกพืชสลับแนว
รายละเอียด: การปลูกพืชเป็นแถวสลับกันระหว่างพืชล้มลุกกับ พืชยืนต้น เช่น การปลูกกระถินยักษ์เป็นแนว 2 แถว และปลูกข้าวโพด 10 แถว โดยให้แถวของพืชที่ปลูกเป็นไปตามแนวระดับ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม