Siltation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Siltation
ศัพท์บัญญัติ: การทับถมของดินตะกอน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การทับถมของดินตะกอน
รายละเอียด: ดู silt (Silt หมายถึง อนุภาคของดินหรือทรายซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 0.004 ถึง 0.062 มิลลิเมตร มีความละเอียดและปั้นไม่ติด ; ตะกอนที่เกิดจากการทับถมของวัตถุที่น้ำพัดพา มาในอ่างเก็บน้ำ หรือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ หรือที่ราบน้ำท่วมถึง )
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม